Emmaüsgemeente

Van toenadering naar federatieve gemeente

Toenadering

In de tweede helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw, ruim 100 jaar na het ontstaan van beide kerken in Lutten aan de Dedemsvaart, ontstaat er een toenadering tussen beide kerken. Het was de periode van de predikanten ds. Netjes bij de Gereformeerde kerk en ds. Gerbrandy bij de Hervormde gemeente. Vanaf de tweede helft negentiger jaren hebben twee SoW-commissies zich ingezet voor een verdere toenadering van beide kerken. Soms bleek dit een ingewikkelde weg met hoogte- en dieptepunten, herkenning en verwijdering. Landelijk ontstaat op 1 mei 2004 de Protestantse Kerk in Nederland ( PKN ), waartoe ook onze beide kerken behoren. Om ons heen komen Protestantse Gemeenten tot stand. In 2007, 2008 neemt de druk op beide kerkenraden toe om ook in onze dorpen tot verdere toenadering te komen. Dit leidt er eind 2008, begin 2009 toe, dat beide kerkenraden komen met een zogenaamde intentie-verklaring om te komen tot de vorming van een federatieve Hervormde-Gereformeerde Gemeente “Lutten, Slagharen en Schuinesloot”, dit is een Protestantse Gemeente in wording. Een lange naam, vandaar dat gepleit werd om hier een bijbelse naam voor te bedenken.

Federatieovereenkomst en federatieregeling

In 2010 is door de SoW-commissie en beide kerkenraden intensief overlegd over de inhoud van de federatieovereenkomst en federatieregeling. De inhoud hiervan is op de gemeenteavonden van beide kerken in november 2010 en ook nog eens op de voorjaarsgemeenteavond van de Gereformeerde kerk in 2011 gepresenteerd en besproken. Beide kerkenraden hebben in mei de overeenkomst en de regeling goedgekeurd, zodat op zondag 29 mei 2011 in een bijzondere dienst de stukken door de scriba’s en voorzitters van beide kerken getekend konden worden onder toezicht van de voormalige voorzitter van de SOW commissie. Het was de bedoeling deze gebeurtenis plaats te laten vinden in de pastorietuin bij de Hervormde kerk onder begeleiding van SDG uit Ane, echter door het slechte weer is men uitgeweken naar het Gereformeerde kerkgebouw.

Kern van de federatieovereenkomst

Kern van de overeenkomst en bijbehorende regeling is, dat over vooraf door beide kerkenraden overeengekomen onderwerpen de beslissingsbevoegdheid komt te liggen bij federatiekerkenraad, die naast de huidige kerkenraden functioneert. Een tweede belangrijke taak van de federatiekerkenraad ligt besloten in de al eerder genoemde intentieverklaring. Hierin is namelijk bepaald, dat – als eenmaal een federatiekerkenraad is ingesteld – de SoW-commissie haar werk om te komen tot verdere eenwording van beide kerken overdraagt aan die federatiekerkenraad en daardoor kan worden opgeheven.

De samenstelling van de federatiekerkenraad

De kerkorde zegt hierover, dat de federatiekerkenraad bestaat uit ambtsdragers, die volgens rooster door en uit de kerkenraden zijn aangewezen. Het zijn dus ambtsdragers, belijdende leden van een van beide kerken. De minimale samenstelling luidt als volgt: twee predikanten, drie ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeester en drie diakenen. Totaal dus minimaal tien personen. Verder is in de federatieregeling bepaald, dat met wederzijdse instemming het aanstellen van boventallige leden is toegestaan.

De nieuwe naam van de federatieve gemeente

Zoals in het begin van dit artikel reeds opgemerkt, vinden wij een bijbelse naam voor de federatieve gemeente wel passend. In het decembernummer 2010 van Kerknieuws werd u een suggestie aangereikt en werd u om nieuwe suggesties gevraagd. Het leverde een enkele reactie op, waarvoor onze dank. De beide kerkenraden komen tot de slotsom dat de “Emmaüs-gemeente” een mooie en passende naam is voor de federatieve gemeente. De naam is dan dus afgeleid uit Lucas 24 : 13-35. De Emmaüsgangers gingen samen met Christus in hun midden op weg en ook wij, de Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente, gaan samen met Christus in ons midden “samen op weg”.

De nieuwe namen van de kerkgebouwen

De beide kerkenraden en de federatiekerkenraad willen de eenheid tussen de beide kerken bevorderen door de namen “Hervormde kerk”en “Gereformeerde kerk” te laten verdwijnen en de kerkgebouwen een nieuwe naam te geven. Uit de vele ingezonden namen is een keuze gemaakt en de beide kerkgebouwen hebben de volgende namen gekregen: Kerkgebouw “De Lantaarn” (voorheen Hervormde kerk), naar de lantaarn boven de ingang van de kerk, geschonken tijdens het 100-jarig bestaan en waarin de symbolen van de vier evangelisten zijn afgebeeld. “Kruiskerk” (voorheen Gereformeerde kerk), omdat het grondvlak van dit kerkgebouw de vorm heeft van het kruis van Christus en omdat het centraal in Lutten bij het kruispunt staat. De naamen van het gebouwen op Schuinesloot blijft hetzelfde: “Hervormde Kapel”.

Tot slot

Tot slot een citaat uit de intentieverklaring: “De kerkenraden verklaren hierbij met vreugde samen te stemmen in het geloof in Jezus Christus onze Heer, gelijk Hij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de Kerk van alle eeuwen in de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland wordt beleden. In deze eenheid werken wij al samen en vanuit deze eenheid zoeken wij nu verdere samenwerking. Er is vooral blijdschap, omdat wij elkaar mogen ontmoeten rondom het Evangelie van onze Here Jezus Christus, rondom het Woord van God, dat van hem getuigt.”

De federatiekerkenraad

terug