Wie zijn wij

Hervormde wijkgemeente
Welkom namens de hervormde gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot
Waar staan wij voor als gemeente van Christus? Wij vatten dat zo samen: ‘Wij willen leven uit de liefde van God en zo, als een levende gemeente het evangelie in woord en daad uitdragen in het geloof dat God in Christus naar ons heeft omgezien en ons vraagt om te zien naar elkaar.’ Een hele zin, maar in die ene zin wordt wel veel gezegd!
Hij betekent allereerst dat wij een hechte gemeente willen zijn waarin we voor elkaar zorgen, zoals je voor elkaar zorgt als gezin of familie. Waarom? Omdat je van elkaar houdt. Maar dat is niet alles. Die liefde gaat verder. Die liefde gaat de wereld in. Zo willen wij er ook zijn als gemeente voor hen die geen lid zijn, een open en gastvrije gemeente waarin voor iedereen plaats is.
Waarom willen we dat als hervormde gemeente? Daar is maar één goede reden voor: omdat God van ons houdt. Van elk van ons persoonlijk, van ons samen, van heel de wereld houdt Hij. En dat is gebleken toen zijn Zoon geboren werd als een mensenkind, zijn leven gaf voor deze wereld en de dood overwon in zijn Opstanding. Elke zondag bidden en zingen wij samen, lezen wij uit de bijbel en leren daaruit over Gods liefde, zowel in de kerk te Lutten als in de kapel te Schuinesloot.
Liefde die niet vrijblijvend is maar vraagt om een getuigenis, om het door te vertellen. Daar willen wij als gemeente van Christus aan meewerken in woord en daad.
Ds William Piksen

Wie zijn wij

Wie zijn wij Christelijk:
Zoals alle kerken over de hele wereld (tezamen momenteel ongeveer 2 miljard mensen) zijn we genoemd naar Jezus Christus. Wij geloven namelijk dat God in deze Jezus Christus zo naar de mensen toe gekomen is, dat daarmee alles anders geworden is. Bij Hem vinden we liefde, vergeving, verzoening, verwachting, hoop, leven dat niet voorbijgaat en de het uitzicht op een nieuwe aarde. We noemen dat Evangelie, ofwel: Goed Nieuws voor de mensen. Dat geven wij aan elkaar en anderen door: daartoe staat in de kerk een kansel met daarop een geopende Bijbel.
Alles wat wij in de Kerk vieren heeft betrekking op Jezus Christus. Denk aan het Kerstfeest: het feest van Christus’ geboorte. En vooral het Paasfeest: Christus’ opstanding uit het graf. Die opstanding gebeurde op de eerste dag van de week: daarom vieren wij de zondag. Wij mogen in ons leven bij Jezus Christus horen: daartoe staat voor in de kerk een doopvont. Wij leven van Zijn liefde en goedheid: daartoe staat voor in de kerk de avondmaalstafel. Rondom het Evangelie, de doopvont en de avondmaalstafel hebben wij als gemeente een huis gebouwd: dat is ons kerkgebouw.
Gereformeerd:
Zoals gezegd telt de wereldwijde Kerk van Jezus Christus ong. twee miljard mensen. Die wereldwijde Kerk is één: we kennen bv. maar één doop, die overal geldig is. Maar tegelijk is het waar dat die Kerk een soort regenboog is: je hebt landelijk en plaatselijk overal verschillende soorten kerken. Soms heeft dat eenvoudig te maken met verschil in taal en cultuur. Soms is er toch wel een ingrijpend verschil in manier van geloven. En soms is men droevig genoeg vanwege allerlei geruzie uit elkaar gegaan… Onze gemeente maakt deel uit van de Gereformeerde of Hervormde traditie, die terug gaat op de Reformatie of Hervorming: een vernieuwingsbeweging binnen de Katholieke Kerk van de 16e eeuw. Belangrijke ‘hervormers’ uit die tijd waren Luther en Calvijn. Sindsdien staat de term Gereformeerd voor een aantal kenmerken, die nog altijd in onze gemeente belangrijk zijn:
 • Alleen in het Evangelie van Jezus Christus leren we God werkelijk kennen
 • Het Evangelie horen we in de Bijbel: het Woord van God
 • We hebben geen recht op Gods liefde: het wordt ons om Jezus’ wil uit Zijn genade geschonken
 • De plaatselijke gemeente wordt bestuurd door gekozen leden van die gemeente (geen aparte bisschoppen of een paus)
Overigens zijn bv. alle kerken in Lutten van ditzelfde Gereformeerde kerktype: we zijn dus naaste familie! En samen met de Hervormde Kerk in Lutten maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Meer over de kleur van onze gemeente vindt u in de ‘identiteitsbewijzen’ van die kerk: de Gereformeerde Belijdenisgeschriften
Kerk:
Dat woordje kun je van twee kanten benaderen. Het woordje kerk betekent eigenlijk: ‘zij die eigendom van de Heer zijn’. Zoals het woordje gemeente letterlijk betekent: ‘zij die door de Heer geroepen zijn’. Kortom, een kerk is een verzameling mensen die proberen om Jezus Christus te volgen in deze tijd. De kerk is dus veel meer dan een stenen gebouw! Het zijn mensen, die samen met elkaar God willen loven en elkaar en de naaste willen dienen, omdat ze op een of andere manier niet meer los willen en kunnen komen van de roepstem van de Heer. Dus doen we van alles met elkaar: Bijbelstudie/ jeugdwerk/ mensen in zieken- en verpleeghuizen bezoeken/ contacten met mensen in Roemenië/ steunen van zendings- en ontwikkelingswerk enz. enz.
Er is natuurlijk ook een andere kant: want de kerk blijft ook mensenwerk. Christenen zijn mensen als iedereen, dus op z’n tijd gaat het mis, ook in de kerk… Dan zijn we weinig vergevingsgezind, onvriendelijk, liefdeloos… Dan blijkt eens te meer dat je nooit moet gaan geloven omwille van de mensen, maar alleen omwille van Jezus Christus.
Kerkelijke gebouwen:
Ons kerkgebouw staat in het dorp Lutten. Naast het kerkgebouw staat het verenigingsgebouw Pro-Rege met daarnaast de oude kosterswoning. Aan de ander kant van de kerk staat onze pastorie.

Kringloopwinkel
Naast de kerkelijke gebouwen bezitten wij ook een kringloopwinkel in Lutten. Met de opbrengsten van de kringloopwinkel (en natuurlijk de vrijwillige bijdragen), die gerund wordt door vrijwilligers, zijn wij in staat om onze financiële positie gezond te houden.
De Kapel – Schuinesloot
De Kapel
Schuineslootweg 104
7777RD
Schuinesloot
0523-


Gereformeerde Kerk Lutten – de Kruiskerk
De Kruiskerk
Anerweg Noord 8
7775AS   
Lutten
0523-

 

Kerkdiensten

U/jij bent welkom! Maar vergeet daarbij niet dat U/jij ook ècht welkom bent in ons midden. Elke zondag komen we als gemeente bij elkaar rondom het Evangelie van Jezus Christus.

 

Lees meer 
De Lantaarn

Historie

Lees meer 

Geschiedenis

Onze gemeente is ‘geboren’ in november 1859. Precies weten we het niet: de eerste kerkenraadsvergadering was in ieder geval op 1 december 1859. De naam van onze gemeente was toen de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Lutten aan de Dedemsvaart. Dat laatste moest er toen bijgezegd worden: er was immers ook het middeleeuwse Lutten aan de Lutteres (dat wij tegenwoordig kennen als Oud-Lutten). Er was echter een nieuw dorp ontstaan langs de nog maar pas gegraven Dedemsvaart. En in dat nieuwe dorp kwamen steeds meer Christelijk Gereformeerden of Afgescheidenen te wonen, zodat het verlangen begon te groeien naar een eigen kerk. Voor 1859 kerkten de mensen in Dedemsvaart of Heemse. Die laatste beide Kerken zijn dus de moederkerken van onze gemeente.
Lees meer 

Kerkenraad

Kerkenraad en predikant

Onze gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. Die kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die voor een periode van meestal 4 jaar een ambt bekleden. De ambten zijn:

Ouderlingen:

De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de gemeenteleden in het algemeen. Ze bezoeken de huisadressen, proberen zo de onderlinge verbondenheid vorm te geven, zoeken het geloofsgesprek enz. We hebben twee ouderlingen voor een speciale doelgroep, nl. de Jeugd. Feitelijk is ook de predikant een soort ouderling, maar dan in full-time dienst: vrijgesteld voor bezoekwerk, uitleg van de Bijbel, bezoekwerk enz.

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiën, gebouwen en personeel van de gemeente.

Diakenen:

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de hulp aan gemeenteleden en aan de naasten, dichtbij en veraf. Hun werk varieert van het organiseren van bezoeken aan verpleeghuizen tot het inzamelen van geld voor mensen in ontwikkelingslanden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lutten-Slagharen-Schuinesloot telt momenteel 9 leden: 1 predikant, 2 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester, 2 diakenen, de praeses en de scriba. Wij vergaderen de derde maandag van de maand.

150 Jarig jubileum

150 Jarig jubileum
Op 29 november 2009 vierde de Gereformeerde kerk haar 150 jarig jubileum. De precieze datum van het ontstaan van de kerk is niet bekend, maar het zal de laatste zondag van november 1859 geweest zijn want de eerste kerkenraadsvergadering vond plaats op 1 december. In die 150 jaar is er natuurlijk veel veranderd in de kerk. Begonnen met een honderdtal leden is de kerk in het verleden uitgegroeid tot boven de 1200 leden. Doordat De Krim en Gramsbergen eigen gereformeerde kerken stichtten is dit weer geslonken. Op dit moment zijn er zo’n 800 leden.

In het kader van het jubileum hebben diverse activiteiten plaatsgevonden: Het aanbieden van het jubileumboek aan de kerkenraad, een jubileumdienst op zondag 29 november en een expositie rond het jubileum.
 
Lees meer 

Het kerkhof

Het kerkhof achter de kerk was vanaf het ontstaan van de kerk tot op heden eigendom van de kerkvoogdij. Voor 1853 begroeven de bewoners van de buurtschap Oud-Lutten hun overledenen in Hardenberg, op de oude begraafplaats aan het Oosteinde, of in Heemse bij de Hervormde Kerk. Toen de grond voor kerk, pastorie en de begraafplaats waren gekocht, moest een en ander nog aangelegd worden, want het was woeste grond. Wanneer men nu in onze tijd het geheel bekijkt en er zo eens rondwandelt, dan moet men erkennen dat het alles met smaak is aangelegd.besluit 2013.

Meer informatie over het kerkhof op kerkhoflutten.nl.

Onze kerkdiensten

Onze diensten verlopen in de regel als volgt:
 • Lied voor de dienst
 • Welkom en mededelingen
 • Gemeentezang: Intochtslied (staande)
 • Moment voor stil gebed (staande)
 • Votum en zegengroet (staand)
 • Klein Gloria
 • Woorden van bemoediging en/of Woorden voor onderweg (Gods geboden) (Morgendienst)
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • Gebed
 • Kinderen van de basisschool gaan naar FLAME
 • Lezen van een of meer gedeelten uit de Bijbel, afgewisseld door Gemeentezang)
 • Prediking
 • Gemeentezang (antwoordlied)
 • We horen of zingen de Geloofsbelijdenis (staand) (Alleen in de namiddagdienst)
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • Gemeentezang: Slotlied (staande)
 • Zegen (staande)
 • Gemeentezang: zegenbede (iedere 3 maand een ander lied uit het nieuwe liedboek)

Overzicht predikanten

Overzicht van de predikanten die in Lutten en Schuinesloot hebben gediend

Predikanten

     
1849 – 1852 Kandidaat B.P.W. van de Zwaag van Lutten naar Waverveen
1854 – 1858 Dominee G.A. Fijnvandraat van Hardewijk naar Zwartsluis
1858 – 1859 Kandidaat J.A. Herman van Lutten, 1860 overleden
1861 – 1868 Kandidaat H. van de Ven van Lutten naar Berkenwoude
1869 – 1881 Dominee W. de Visser van Meeuwen en Wagenvoort naar Ommelanderwijk
1882 – 1887 Dominee J.J.A. Valeton van Asha naar Ten Boer
1889 – 1892 Dominee H. van de Bijtel Wichmond naar Slochteren
1895 – 1920 Dominee B.J. Lochtenberg van Welsum, met emeritaat
1921 – 1926 Dominee J. Jebbink van Wijntjeterp naar Holten
1926 – 1930 Dominee R. Schellenberg van Overdinkel naar Emmen
1930 – 1947 Dominee L.H.W. Theunissen van Stegerda naar Achterkerke
1948 – 1954 Dominee H. Bardeloos van Emmen naar Oosterhesselen
1954 – 1959 Kandidaat J. Tammeling van Schoonebeek naar Koudum
1959 – 1964 Dominee J. Kok van Terwingelen naar Eibergen
1964 – 1970 Dominee F. Gerbrandy van Vrouwenparochie naar Zelhem
1970 – 1978 Dominee D. Voortman van West-Terschelling naar Wolvega
1979 – 1984 Dominee H. Kremer van Stedum, met emeritaat
1985 – 2006 Dominee H.S. Buunk van Goes – Predikant ontheven met bevoegdheid
2007 – 2018 Dominee G.W.Piksen van Fijnaart – naar Heteren
       

Hulppredikers

     
1900 – 1910 Hulppr. H. Koster van Lutten, —–
1923 – 1925 Hulppr. P. Compagne van Lutten naar Dedemsvaart
1925 – 1929 Hulppr. K. de Vries van Heemstede naar Rotterdam
1929 – 1947 Hulppr. E. Wanders van Nieuw Buinen naar Drouwenerzand
1947 – 1950 Hulppr. A. Boschma van Heemstede naar Rotterdam
1950 – 1966 Hulppr. G. Schonewille van Rotterdam naar Haarlem
Van Loo orgel

Van Loo orgel

Het orgel is in 1858 gebouwd door de Zwolse orgelbouwer Jan van Loo,

Jan van Loo (1823 – 1910) was aanvankelijk in dienst bij de Groningse orgelmaker Petrus van Oeckelen (1792 – 1878). Hij huwde een dochter van laatstgenoemde en vestigde zich in 1858 als zelfstandig orgelmaker te Zwolle. Het werk van van Loo is niet erg omvangrijk, voor zover bekend maakte hij de volgende nieuwe orgels:

1858 Lutten Nederlandse Hervormde kerk
1858 Blokzijl Doopsgezinde kerk
1864 Zwolle Gereformeerde kerk (nu in de Plantage kerk)
1866 Hall (gld) Nederlandse Hervormde kerk
1867 Oud-Avereest Nederlandse Hervormde kerk
1870 Dedemsvaart Nederlandse Hervormde kerk
1870 Dedemsvaart Nederlandse Hervormde kerk

 

Lees meer 

Nieuwbouw pastorie

Vroeger was het overal in Nederland zeer gebruikelijk dat de woning van de pasto(o)r of predikant naast of in ieder geval vlakbij de kerk werd gebouwd. Tegenwoordig wordt dat om allerlei redenen steeds zeldzamer. Onze gemeente bezit echter nog een klassieke pastorie pal naast de kerk. Op dezelfde plaats heeft overigens al een eerdere pastorie gestaan: van 1860 tot 1912 – er zijn geen foto’s meer van. In 1912 is het wat bouwvallig geworden pand gesloopt en vervangen door een nieuw huis, dat in 1913 klaar was.

De initialen van het toenmalige predikantsgezin (de fam. Boersma-Hofman) zijn nog op een steen naast de voordeur te zien. Ds. Boersma schreef later bij zijn afscheid: “(Op 14 juli 1913) konden wij onze schoone en geriefelijke pastorie betrekken, die wij ook noode verlaten.” Diverse predikanten hebben de pastorie met vreugde bewoond, waarbij meestal telkens kleinere of grotere moderniseringen van het huis plaatsvonden.

Lees meer 
Huilen om de schepping

Duurzaam bidden

15 - jarig jubileum interkerkelijke Roemenië Stichting Felebarát.

In het weekend van zondag 15 februari 2020 vierden we, samen met een aantal mensen uit de Reformatorische Kirche in Arad/Majlat (Roemenië), ons 15- jarig jubileum. Ons contact met Roemenië gaat vooral via het echtpaar Baraczi, voorgangers in deze kerk. Zij zorgen er elke maand voor dat er voedselpakketten worden gekocht van het geld dat uit Lutten komt en dat ze verspreid worden onder de allerarmsten in hun gemeente. Daarom was mevr. Suszanna Baraczi, samen met een drietal gemeenteleden aanwezig om samen met ons het jubileum te vieren.
Lees meer