Wie zijn wij - gereformeerd

Wie zijn wij Christelijk:
Zoals alle kerken over de hele wereld (tezamen momenteel ongeveer 2 miljard mensen) zijn we genoemd naar Jezus Christus. Wij geloven namelijk dat God in deze Jezus Christus zo naar de mensen toe gekomen is, dat daarmee alles anders geworden is. Bij Hem vinden we liefde, vergeving, verzoening, verwachting, hoop, leven dat niet voorbijgaat en de het uitzicht op een nieuwe aarde. We noemen dat Evangelie, ofwel: Goed Nieuws voor de mensen. Dat geven wij aan elkaar en anderen door: daartoe staat in de kerk een kansel met daarop een geopende Bijbel.
Alles wat wij in de Kerk vieren heeft betrekking op Jezus Christus. Denk aan het Kerstfeest: het feest van Christus’ geboorte. En vooral het Paasfeest: Christus’ opstanding uit het graf. Die opstanding gebeurde op de eerste dag van de week: daarom vieren wij de zondag. Wij mogen in ons leven bij Jezus Christus horen: daartoe staat voor in de kerk een doopvont. Wij leven van Zijn liefde en goedheid: daartoe staat voor in de kerk de avondmaalstafel. Rondom het Evangelie, de doopvont en de avondmaalstafel hebben wij als gemeente een huis gebouwd: dat is ons kerkgebouw.
Gereformeerd:
Zoals gezegd telt de wereldwijde Kerk van Jezus Christus ong. twee miljard mensen. Die wereldwijde Kerk is één: we kennen bv. maar één doop, die overal geldig is. Maar tegelijk is het waar dat die Kerk een soort regenboog is: je hebt landelijk en plaatselijk overal verschillende soorten kerken. Soms heeft dat eenvoudig te maken met verschil in taal en cultuur. Soms is er toch wel een ingrijpend verschil in manier van geloven. En soms is men droevig genoeg vanwege allerlei geruzie uit elkaar gegaan… Onze gemeente maakt deel uit van de Gereformeerde of Hervormde traditie, die terug gaat op de Reformatie of Hervorming: een vernieuwingsbeweging binnen de Katholieke Kerk van de 16e eeuw. Belangrijke ‘hervormers’ uit die tijd waren Luther en Calvijn. Sindsdien staat de term Gereformeerd voor een aantal kenmerken, die nog altijd in onze gemeente belangrijk zijn:
  • Alleen in het Evangelie van Jezus Christus leren we God werkelijk kennen
  • Het Evangelie horen we in de Bijbel: het Woord van God
  • We hebben geen recht op Gods liefde: het wordt ons om Jezus’ wil uit Zijn genade geschonken
  • De plaatselijke gemeente wordt bestuurd door gekozen leden van die gemeente (geen aparte bisschoppen of een paus)
Overigens zijn bv. alle kerken in Lutten van ditzelfde Gereformeerde kerktype: we zijn dus naaste familie! En samen met de Hervormde Kerk in Lutten maken we deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Meer over de kleur van onze gemeente vindt u in de ‘identiteitsbewijzen’ van die kerk: de Gereformeerde Belijdenisgeschriften
Kerk:
Dat woordje kun je van twee kanten benaderen. Het woordje kerk betekent eigenlijk: ‘zij die eigendom van de Heer zijn’. Zoals het woordje gemeente letterlijk betekent: ‘zij die door de Heer geroepen zijn’. Kortom, een kerk is een verzameling mensen die proberen om Jezus Christus te volgen in deze tijd. De kerk is dus veel meer dan een stenen gebouw! Het zijn mensen, die samen met elkaar God willen loven en elkaar en de naaste willen dienen, omdat ze op een of andere manier niet meer los willen en kunnen komen van de roepstem van de Heer. Dus doen we van alles met elkaar: Bijbelstudie/ jeugdwerk/ mensen in zieken- en verpleeghuizen bezoeken/ contacten met mensen in Roemenië/ steunen van zendings- en ontwikkelingswerk enz. enz.
Er is natuurlijk ook een andere kant: want de kerk blijft ook mensenwerk. Christenen zijn mensen als iedereen, dus op z’n tijd gaat het mis, ook in de kerk… Dan zijn we weinig vergevingsgezind, onvriendelijk, liefdeloos… Dan blijkt eens te meer dat je nooit moet gaan geloven omwille van de mensen, maar alleen omwille van Jezus Christus.
Kerkelijke gebouwen:
Ons kerkgebouw staat in het dorp Lutten. Naast het kerkgebouw staat het verenigingsgebouw Pro-Rege met daarnaast de oude kosterswoning. Aan de ander kant van de kerk staat onze pastorie.

Kringloopwinkel
Naast de kerkelijke gebouwen bezitten wij ook een kringloopwinkel in Lutten. Met de opbrengsten van de kringloopwinkel (en natuurlijk de vrijwillige bijdragen), die gerund wordt door vrijwilligers, zijn wij in staat om onze financiële positie gezond te houden.
De Kapel – Schuinesloot
De Kapel
Schuineslootweg 104
7777RD
Schuinesloot
0523-


Gereformeerde Kerk Lutten – de Kruiskerk
De Kruiskerk
Anerweg Noord 8
7775AS   
Lutten


 
terug